Prabowo and Sandiaga, Military-Entrepreneurs
Jokowi far surpasses Prabowo according to LIPI survey